ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวจริงเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวสำรองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลด
ประกาศการขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรองหรือมีผลการสอบไม่ผ่าน
แบบฟอร์มขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรองหรือมีผลการสอบไม่ผ่าน

ตรวจผลการสอบคัดเลือก


เลขประจำตัวผู้สอบ(8หลัก)
ชื่อภาษาไทยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาไทย
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวผู้สอบ
โรงเรียน
จังหวัด
ผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน